Offentlig-privat samarbejde

Typer af offentlig-privat samarbejde

Offentlig-privat samarbejde (OPS) er en samlebetegnelse for en række forskellige typer af samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Nogle af de mest almindelige OPS-typer kan du læse om her.

Klassisk offentlig-privat samarbejde

Klassisk samarbejde er den traditionelle og mest udbredte form for konkurrenceudsættelse, der kort fortalt drejer sig om, at en offentlig myndighed sender en opgave i udbud til et privat marked. Hovedformålet med et klassisk samarbejde er at afprøve markedet både med hensyn til pris og kvalitet. Det sker ved, at den ordregivende offentlige myndighed udarbejder et udbudsmateriale, der beskriver de krav, der stilles til løsningen af den konkrete opgave. Udbudsmaterialet kan indeholde både driftsmæssige og udviklingsorienterede krav. Mulige leverandører afgiver derefter tilbud på at løse opgaven, og den ordregivende offentlige myndighed tildeler opgaven, til den private leverandør, der har givet det bedste tilbud.

Offentlig-private partnerskaber (OPP)

OPP er en form for offentlig-privat samarbejde, der bl.a. er kendetegnet ved, at etablering, drift og vedligeholdelse sammentænkes i udbuddet af en offentlig investering, som regel i form at et bygge- og anlægsprojekt. OPP kan enten gennemføres med offentlig eller med privat finansiering. En OPP-kontrakt løber typisk over mellem 15 og 25 år. OPP kan give totaløkonomiske fordele, fordi den private leverandør har mulighed for at vælge de løsninger, der er mest effektive set på tværs af anlæg og vedligeholdelse over en længere periode. Samtidig indebærer OPP en systematisk funderet deling af risici, der har til formål at sikre at henholdsvis den offentlige og den private part bærer ansvaret for de risici, de hver især kan varetage bedst og billigt. Hver part gør således det, de er bedst til.

Offentlig-private Innovationspartnerskaber (OPI)

Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI) er en samarbejdsform, hvor offentlige institutioner og private virksomheder går sammen som udviklingspartnere og udvikler nye innovative løsninger. Det særegne ved et OPI-samarbejde, sammenlignet med andre former for offentlig-privat samarbejder er, at relationen mellem deltagerne ikke kan karakteriseres som et aftager/leverandør-forhold med henblik på levering af en kendt løsning. Deltagerne er derimod udviklingspartnere, der sammen udforsker nye innovative løsninger på fælles definerede problemer. Der findes ikke én måde at organisere et OPI-samarbejde på. Der er både eksempler på store velstrukturerede OPI-programmer og på små lokalt forankrede OPI-projekter. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for området.

Fælles selskaber (L548-selskaber)

Kommuner har mulighed for at deltage i fælles offentlig-private selskaber med hjemmel i enten kommunalfuldmagtsreglerne eller særlovgivningen, herunder lov 548 (L548). I L548-selskaberne deltager en eller flere kommuner eller regioner sammen med private, med henblik på salg af produkter og tjenesteydelser, der bygger på kommunal eller regional viden. På områder, hvor der ikke umiddelbart er et velfungerende marked for den pågældende ydelse, kan L548 selskabet være første skridt til at få den offentlige opgave udført på privatretlige vilkår. Selskabet fungerer som et privat selskab med en bestyrelse, der vælges på en generalforsamling. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for området. 
Sidst opdateret: 10. december 2020