Udbudsregler

Skattelyliste

Det følger af udbudslovens § 134 a, at ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.

En ansøger eller tilbudsgiver anses for at være etableret i det land, hvor denne er registreret og har sin adresse.

Bestemmelsen er indført som en obligatorisk udelukkelsesgrund, men uden adgang til at dokumentere pålidelighed (self-cleane).

Ordregiver skal være opmærksom på, hvilket land en ansøger eller en tilbudsgiver et etableret i. Såfremt der ikke er tale om et EU-, EØS- eller et for ordregiver kendt GPA-land, bør ordregiver kontrollere, om landet figurerer på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner.

Den såkaldte skattelyliste kan findes her

Tilbudsgiver skal ikke i ESPD’et egen-erklære, om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden.