Karteller

Hvad er sanktionen?

Kartelaftaler og andre former for aftaler, der begrænser konkurrencen mellem virksomheder, er forbudte, fordi de kan medføre højere priser og færre valgmuligheder for forbrugerne.

Virksomheder, der deltager i sådanne konkurrencebegrænsende aftaler, kan pålægges bøder på adskillige millioner. Fysiske personer kan straffes med bøder og fængsel.

Kartelaftaler er grov økonomisk kriminalitet

Det er en grov overtrædelse af konkurrenceloven at deltage i et kartel, og det kan føre til høje bøder og fængselsstraf.
Virksomheder, der deltager i et kartel, kan ifalde bøder på adskillige millioner.

Ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan også blive pålagt at betale bøder på op til flere hundrede tusinde kroner. Hvis de pågældende fysiske personer indgår i en kartelaftale eller opfordrer til eller på anden måde medvirker til en kartelaftale, kan de også blive straffet med fængsel. Kartelaftaler kan i grove tilfælde straffes med halvandet års fængsel. Ved særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige med op til seks års fængsel.

Andre former for overtrædelser af konkurrenceloven

Det er ikke kun kartelaftaler, der kan udløse bøder efter konkurrenceloven. Også andre former for overtrædelser af loven, fx bindende videresalgspriser eller misbrug af dominerende stilling, kan medføre høje bøder til både virksomheden og ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.