Konkurrence

Love og bekendtgørelser

Her findes konkurrenceloven og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver som uafhængig konkurrencemyndighed. Her findes også forarbejderne til konkurrenceloven, de rapporter og betænkninger, der har udgjort grundlaget for konkurrenceloven samt aftale om samarbejde mellem de nordiske lande i konkurrencesager.