Afgørelse

Nummer
18/04670

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Indskærpelse om ikke at hindre uafhængige reparatørers adgang til markedet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en klage fra en uaf-hængig reparatør, over en motorkøretøjsproducent.

På baggrund af klagen samt styrelsens indledende undersøgelser er styrelsen blevet opmærksom på en række forhold, der muligvis ville kunne give anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder. Styrelsen er således bl.a. blevet opmærksom på, at en medarbejder hos motorkøretøjs-producenten har oplyst en autoriseret reparatør om, at det ikke er tilladt at sælge eller videresælge reservedele til tredjemand samt, at en uafhængig reparatør har oplevet problemer med at få adgang til tekniske informationer og diagnoseværktøjer til brug for reparation og vedligeholdelse af motor-køretøjsproducentens biler.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det vil kunne udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101, hvis der som led i et selektivt distributionssystem iværksættes regler, retningslinjer eller andre tiltag, der hindrer eller besværliggør uafhængige reparatørers adgang til markedet. Det skal således som udgangspunkt være op til den enkelte autoriserede reparatør at bestemme, om denne vil sælge reservedele til uafhængige reparatører til brug for disses reparations- eller vedligeholdelsesarbejde. For at undgå, at uafhængige reparatørers adgang til markedet hindres eller besværliggøres, skal tekniske informationer, herunder diagnoseværktøjer, reparationsvejledninger mv., som under en hvilken som helst form stilles til rådighed for medlemmerne af det autoriserede reparationsnetværk til brug for reparation og vedligeholdelse, som udgangspunkt også stilles til rådighed for uafhængige reparatører uden forskelsbehandling.

En afgørelse efter konkurrencelovens § 15, stk. 1, 3. pkt. om ikke at behandle en sag kan ikke påklages til Konkurrenceankenævnet.