Analyse

Typologi for adfærdsbaserede markedsfejl

Igennem de sidste fire årtier har adfærdsvidenskaberne resulteret i en lang række adfærdsindsigter, der viser hvorledes menneskers beslutningstagen under kontrollede forhold systematisk afviger fra klassisk mikroøkonomiske antagelser og forudsigelser. Disse indsigter har ført til et skift i den grundlæggende teori om, hvordan menneskelig beslutningstagning skal forstås

Den klassiske tilgang har antaget at markedsagenter tilnærmelsesvist har kunne modelleres som ideelt rationelle, dvs. med ubegrænset opmærksomhed, ubegrænsede evner til at processere information, veldefinerede præferencer der er upåvirkelige af rationelt irrelevante faktorer, samt ubegrænset evner for selvregulering. Adfærdsvidenskaberne har udskiftet dette med en alternativ psykologisk model, der angiver menneskelig beslutningstagen som resultatet af kvalitativt forskellige typer af kognitive informationsprocesser, der udspiller sig inden for stærke begrænsninger og dermed giver anledning til de observerede afvigelser eller ’kognitive bias’, se fx Thaler & Sunstein 2008.

Dermed har adfærdsvidenskaberne ikke blot udfordret mikroøkonomiens rationelle menneskebillede. De har også angivet muligheden for alternative eller supplerende forståelsesrammer for en række af de markedsfejl, som optræder som anomalier i en klassisk optik. Dette gælder særligt de markedsfejl som optræder på efterspørgselssiden (Bennett et al 2010), herunder anomalier, hvor forbrugere optræder som inaktive, hvilket fører til ineffektive markeder med resulterende tab af velfærd, konkurrence og vækst.

I forbrugerpolitiske kredse er denne udvikling ikke gået ubemærket hen. Her har adfærdsvidenskabernes indsigter rejst spørgsmål om, (1) hvordan adfærdsbaserede markedsfejl kan forstås relativt til de eksisterende forståelsesrammer; (2) hvordan man bedst kan typologisere disse markedsfejl; samt (3) hvordan man kan eksperimentere med at sikre ef-fektive markeder og forbrugerbeskyttelse for disse markedsfejl inden for de traditionelle reguleringsstrategier (Lunn 2013).

Foreliggende rapport kan anskues som et af de første spadestik i forsøget på skitsere nogle kvalificerede svar på disse spørgsmål.