Analyse

Generelt effektiviseringskrav i reguleringen af monopoler i vandsektoren

Det generelle effektiviseringskrav, som vandselskaber får hvert år, kan med fordel fastsættes, så det i højere grad afspejler udviklingen i produktiviteten i en konkurrencesituation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler at reglerne ændres på baggrund af ny analyse.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald:

”Den økonomiske regulering af vandselskaberne skal skabe konkurrencelignede vilkår blandt monopolselskaber til gavn for både virksomheder og husholdningers økonomi. Vi giver nu et fagligt bud på, hvordan metoden til at opnå dette kan justeres.”

Hvert år fastsætter Forsyningssekretariatet økonomiske rammer med effektiviseringskrav for danske vandselskaber. Det generelle effektivitetskrav er fastsat ved lov. Formålet med at stille et såkaldt generelt krav til selskaberne er at få selskabernes omkostninger til at udvikle sig på lignende måde, som hvis der var effektiv konkurrence i vandsektoren.

I analysen ”Generelt effektiviseringskrav i regulering af monopoler i vandsektoren” anbefales følgende:

  • At basere effektiviseringskravet på udviklingen i totalfaktorproduktiviteten for industrien. Der er høj troværdighed om opgørelsen af industriens produktivitet, og der er generelt en høj grad af konkurrence i industrien.
  • At det generelle effektiviseringskrav baseres på et ti-års gennemsnit af endelige tal for industrien.
  • At der stilles samme, generelle effektiviseringskrav til både driftsomkostninger og kapitalomkostninger, og at effektiviseringskravet bliver det samme for alle vandselskaber uanset deres størrelse.

Hvis den anbefalede metode havde været anvendt til at stille det generelle effektiviseringskrav for 2020, ville kravet have været lavere, end det er. Der er i 2020 stillet et generelt krav på 2,9 procent, mens den anbefalede metode ville have stillet et krav på 1,7 procent. Omvendt ville den anbefalede metode samlet set have ledt til et højere generelt effektiviseringskrav, hvis metoden var benyttet siden den økonomiske regulering fik virkning fra 2011. Det skyldes primært, at der ikke blev stillet krav til selskabernes kapitalomkostninger før 2017.

I 2018 blev der indgået en politisk stemmeaftale om ”Justeret økonomisk regulering af vandsektoren”. Analysen er udarbejdet som en del af opfølgningen på den aftale, ligesom samme forligskreds også i forbindelse med den netop indgåede politiske aftale om klimatilpasning har efterspurgt den.

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.