Forbrugerforhold

Forbrugerlove

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for en række love på forbrugerområdet, fx markedsføringsloven, e-handelsloven og lov om en rejsegarantifond. Her på siden kan du finde de love, som styrelsen har ansvaret for.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ansvaret for markedsføringsloven, e-handelsloven, forbudsloven og lov om en rejsegarantifond. Derudover findes der en række love, som også har stor betydning for forbrugerne, som hører under Justitsministeriets område. Det gælder fx købeloven, aftaleloven, kreditaftaleloven og forbrugeraftaleloven.

De fleste lovændringer på forbrugerområdet skyldes nye regler fra EU. Men der opstår også behov for ændringer i eksisterende lovgivning eller behov for udarbejdelse af ny lovgivning som følge af nationale politiske overvejelser. I den forbindelse står Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for forberedelsen af nye lovforslag samt for udarbejdelsen af ændringsforslag til eksisterende lovgivning. Alle forslag til ny lovgivning sendes i høring til en bred kreds af interessenter, inden de fremlægges i Folketinget.

I det følgende kan du læse om de love, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen administrerer:

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven indeholder en generalklausul, hvorefter al markedsføring skal ske i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Udover at man skal overholde god skik og ikke må give vildledende eller mangelfulde oplysninger, indeholder loven flere forskellige specialbestemmelser. Det er Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn på området.

Lov om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser

Loven er med til at øge forbrugerbeskyttelsesniveauet og sikre en effektiv og virkningsfuld processuel ordning for anlæggelse af gruppesøgsmål om påbud og genopretning. Med loven kan godkendte myndigheder og organisationer, der repræsenterer forbrugernes interesser, anlægge gruppesøgsmål mod erhvervsdrivende på vegne af forbrugerne.


Godkendte myndigheder og organisationer kan anlægge nationale gruppesøgsmål ved domstolene her i landet og grænseoverskridende gruppesøgsmål i andre medlemsstater. Myndigheder og organisationer, der er godkendt i en anden medlemsstat, kan på samme måde anlægge grænseoverskridende gruppesøgsmål her i landet.

Lov om tjenester i informationssamfundet herunder e-handel (e-handelsloven)

Loven indeholder nogle specifikke minimumskrav i forhold til e-handel. Efter reglerne skal en virksomhed give nogle generelle oplysninger om sig selv, oplysninger om priser, udforme reklame så den er identificerbar, give nogle tekniske oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelsen og give en ordrebekræftelse. Disse regler findes i §§ 7-12. Reglerne supplerer de regler, der allerede gælder efter dansk ret, fx i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven. Det er Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med loven.

Lov om en rejsegarantifond

Rejsegarantifonden yder dækning til kunder, der har købt en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement, hvor rejseudbyderen på grund af sine økonomiske forhold ikke kan opfylde sine forpligtigelser. 

En pakkerejse er en rejse, hvor forbrugerne køber en kombination af minimum to af følgende elementer: a) transport, b) indkvartering, leje af bil eller andre køretøjer eller c) anden væsentlig turistmæssig ydelse.

En pakkerejse arrangeres eller sammensættes normalt af én rejseudbyder. Et sammensat rejsearrangement kan bestå af de samme ydelser, men opstår på en anden måde, idet man selv sammensætter sin rejse. Det sker dog som følge af en målrettet formidling fra den rejseudbyder, hvor man køber den første rejseydelse.