Konkurrence

Fusionskontrol

Reglerne om fusionskontrol findes i konkurrenceloven. De skal sikre, at større fusioner ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt til skade for eksempelvis andre virksomheder eller forbrugere på markedet. Fusioner over en vis størrelse må ikke gennemføres, før de er blevet vurderet og godkendt af konkurrencemyndighederne.

Uafhængig konkurrencemyndighed

Når vi kontrollerer fusioner, udgør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed. En fusion skal forbydes, hvis den hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Gør fusionen ikke det, skal den godkendes.

Det fremgår af loven, hvilke fusioner der skal kontrolleres. Det gælder blandt andet fusioner, hvor mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 millioner kroner, og den fusionerede virksomhed har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 millioner kroner.

Reglerne om fusionskontrol betyder blandt andet, at:

  • Fusionen skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Fusionen ikke må gennemføres, før den er godkendt
  • Det kan være nødvendigt, at virksomhederne afgiver tilsagn, før fusionen kan godkendes

Fusioner på teleområdet er også omfattet af fusionskontrol, hvis Erhvervsstyrelsen henviser dem til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter de sektorspecifikke fusionsregler i telelovens § 51 a. Du kan læse mere om fusioner på teleområdet på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Se "Vejledning om fusionskontrol, september 2020"

Før du anmelder en fusion

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af fusioner er målrettet den enkelte fusion, og både type og omfang af styrelsens undersøgelser kan derfor variere fra sag til sag. Som supplement til ovenstående vejledning om fusionskontrol kan du blandt andet læse om den indledende kontakt mellem styrelsen og de fusionerende virksomheder.

Fusionskontrol i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Fusionskontrol og behandling af fusionssager varetages af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionsenhed. Den er placeret i Konkurrencecenter for Medier og Fusioner (MTF).

Vi kontrollerer omkring 50 fusioner hvert år. Langt de fleste er uproblematiske og kan godkendes i løbet af få dage eller uger. Omkring to-tre fusioner er problematiske og kræver grundige analyser. Alle fusioner behandler vi efter lovens tidsfrister.

Før en fusion kan godkendes, skal det blandt andet stå klart, hvilke markeder den påvirker, og hvordan de markeder er defineret i forhold til produkter/ydelser og geografi. Derfor kan empirisk evidens og omfattende økonomiske analyser nogle gange være nødvendige, før vi kan vurdere fusionens betydning for konkurrencen.

Kontakt en medarbejder fra Konkurrencecenter for Medier og Fusioner (MTF)

Anmeld ny fusion

Hvis du ønsker at anmelde en ny fusion, skal du kontakte Ann Sofie Vrang, kontorchef for MTF, på tlf. 4171 5016 eller mail asj@kfst.dk.

Se "Vejledning om fusionsanmeldelser og -gebyrer, juni 2023 (pdf)"

Anmeldelse af en fusion skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 1 eller bilag 2 til anmeldelsesbekendtgørelsen samt ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen. Anmeldelsesbekendtgørelsen angiver, hvilke fusioner, der kan anmeldes forenklet. Øvrige fusioner skal anmeldes almindeligt. 

Derudover findes der et skema til brug for angivelse af de kontaktoplysninger, der skal gives ifølge punkt 8 i det forenklede anmeldelsesskema og punkt 8 og og 9 i det almindelige anmeldelsesskema.