Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Pensionskasserne i) Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, ii) Pensionskassen for Sundhedsfaglige, iii) Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale og iv) Pensionskassen for Farmakonomer via PKA A/S og A. Enggaards omdannelse af P/S PKAE Ejendom til et selvstændigt fungerende joint venture

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af pensionskasserne i) Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, ii) Pensionskassen for Sundhedsfaglige, iii) Pensionskassen for Farmakonomer og iv) Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale ("Pensionskasserne") via PKA A/S og A. Enggaard Holding A/S etablering af P/S PKAE Ejendom (”PKAE”) som et selvstændigt fungerende joint venture.

Etableringen af joint venturet som selvstændigt fungerende udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Der er ifølge parterne tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens § 12a, stk. 1, nr. 2, idet Pensionskasserne via PKA A/S og A. Enggaard har til hensigt, at PKAE fremadrettet skal agere i markedet som en selvstændig virksomhed, der varetager en erhvervsvirksomheds samlede funktioner.

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer er en pensionskasse henvendt til sygeplejersker, radiografer og lægesekretærer. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer er ejet af dets ca. 130.000 medlemmer.

Pensionskassen for Sundhedsfaglige er en pensionskasse henvendt til kost- og ernæringsfaglige, herunder oldfruer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, fodterapeuter, bioanalytikere og jordemødre. Pensionskassen for Sundhedsfaglige er ejet af dets ca. 70.000 medlemmer.

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale er en pensionskasse henvendt til kontorpersonale, socialrådgivere og socialpædagoger samt daginstitutionsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, husholdningsledere, værkstedsassistenter, praktiske omsorgsmedhjælpere og tegnsprogstolke. Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale er ejet af dets ca. 129.000 medlemmer.

Pensionskassen for Farmakonomer er en pensionskasse henvendt til farmakonomer. Pensionskassen for Farmakonomer er ejet af dets ca. 8.500 medlemmer.

PKA A/S er et administrationsselskab, der varetager administrationen af visse fællesfunktioner på vegne af Pensionskasserne. PKA A/S er fællesejet af Pensionskasserne, der alle er minoritetsaktionærer, som ikke kontrollerer PKA A/S. Der er mellem PKA A/S og Pensionskasserne indgået en outsourcingsaftale om at PKA A/S skal varetage en række fællesfunktioner for Pensionskasserne, herunder administrationen og formueforvaltningen for disse. Medlemmerne i Pensionskasserne er overvejende aktive indenfor social- og sundhedsområdet.

A. Enggaard A/S er del af A. Enggaard koncernen med A. Enggaard Holding A/S, som ultimativt ejes af Lars Asger Enggaard. Koncernen driver entreprenør-, ejendoms- og projektudviklingsvirksomhed og har aktiviteter inden for byggeri, anlæg, ejendoms- og byudvikling samt køb, salg og udlejning af fast ejendom. Koncernen varetager blandt andet en lang række bygge- og ejendomsrelaterede byudviklingsprojekter i hele Danmark. A. Enggaard er en familieejet virksomhed gennem tre generationer.

PKAE er et partnerselskab, som i fællesskab ejes af Pensionskasserne og A. Enggaard, og som har til formål at rejse finansiering, forestå ejendomsudvikling samt drifte og udleje fast ejendom. PKAE investerer i, udvikler, opfører og udlejer ejendomme, ofte som led i byudviklingsprojekter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 8. juni 2023, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Pensionskasserne/A. Enggaard/PKAE JV

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. 4171 50 67 eller e-mail char@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.