Øvrige nyheder

Kendelse af 30. maj 2023 - NDI Group A/S og Euromaster Danmark A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (beregning af frister)

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om, at en anmeldt fusion ikke kunne anses som automatisk godkendt i medfør af konkurrencelovens § 12 d, stk. 6.

Sagen drejer sig om beregning af fristen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beslutning om en særskilt undersøgelse af en fusion (overgangen til fase II). Da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den fuldstændige anmeldelse af fusionen efter kl. 16.00, meddelte styrelsen i overensstemmelse med fast praksis fusionsparterne, at anmeldelsen ansås for modtaget den førstkommende hverdag, og at styrelsen havde beregnet fristen for beslutning om særskilt undersøgelse i overensstemmelse hermed. Konkurrenceankenævnet konkluderer i sin kendelse, at oplysningerne skulle anses for modtaget samme dag, og at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen derfor har beregnet fristen forkert. Ifølge Konkurrenceankenævnet blev Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beslutning om særskilt undersøgelse derfor meddelt parterne efter fristens udløb.

Konkurrenceankenævnet finder imidlertid efter en samlet vurdering, at det forhold, at parterne var informeret om fristberegningen og kunne indrette sig herefter, sammenholdt med det overordnede formål med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionskontrol og den korte overskridelse af fristen, fører til, at der kan bortses fra fristoverskridelsen, og at fusionen derfor ikke er at anse for automatisk godkendt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ændret relevante frister for overgang til fase II i fusionssager, ligesom styrelsens eksterne vejledning om fusionsanmeldelser og -gebyrer er tilrettet i overensstemmelse med kendelsen.

Læs Konkurrenceankenævnets kendelse af 30. maj 2023

Læs vejledning om fusionsanmeldelser og - gebyrer - opdateret 2023 (pdf)

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.