Pressemeddelelse

Vejstribekonsortium kendt skyldig i strafbar overtrædelse af konkurrenceloven

Østre Landsret har afgjort, at der var tale om en strafbar overtrædelse af konkurrenceloven, da LKF Vejmarkering (nu GVCO) og Eurostar Danmark indgik en ulovlig konsortieaftale. Særlige forhold gør dog, at hverken virksomheder eller tre ledende medarbejdere skal straffes. Dommen vedrører det såkaldte vejstribekonsortium.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Tine Rønde, siger:

Vi bemærker, at Østre Landsret betegner vejstribekonsortiet som et kartel af grov beskaffenhed, og at retten fastslår, at der er tale om en strafbar handling. Landsretten finder således, at betingelserne for straf er opfyldt, men lader alligevel straffen bortfalde henset til, at de tiltalte var i en undskyldelig vildfarelse og sagens øvrige forløb.

Østre Landsret har fundet, at LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark i strafferetlig forstand er skyldige i at overtræde konkurrenceloven i den såkaldte vejstribesag. Alligevel afgør retten, at straffen skal bortfalde.

Sagen vedrører Vejdirektoratets udbud af kørebaneafmærkning i 2013 og 2014. Ved begge udbud indgik LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark konsortieaftaler og indgav fælles bud på opgaverne. De to virksomheder var blandt de største aktører inden for vejmarkering i Danmark.

Østre Landsret betegner vejstribekonsortiet som et kartel af grov beskaffenhed og fastslår, at der er tale om en strafbar handling. Retten anfører, at de tiltalte befandt sig i en vildfarelse om, at de to konsortieaftaler ikke udgjorde en overtrædelse af konkurrenceloven. Retten lægger i den henseende blandt andet vægt på den indhentede juridiske rådgivning, og at Sø- og Handelsretten i 2018 fandt, at konkurrenceloven ikke var overtrådt.

Det fremgår af Østre Landsrets dom, at karakteren af vildfarelsen ikke bevirker, at betingelserne for at pålægge strafansvar ikke er opfyldt. Imidlertid finder Landsretten, at vildfarelsen i situationen var undskyldelig. Henset hertil samt til sagens øvrige omstændigheder, herunder en lang sagsbehandlingstid, afgør retten, at straffen skal bortfalde.

Sagens forløb

Vejstribesagen har været igennem flere retsinstanser, og der har både været et civilretligt og et strafferetligt forløb i sagen.

Det civilretlige forløb omfattede Vejdirektoratets udbud i 2014, og drejede sig om, hvorvidt virksomhederne havde overtrådt konkurrenceloven. I det civile spor afgjorde Højesteret i november 2019, at konsortiet mellem de to virksomheder var ulovligt. Forinden havde Konkurrencerådet i 2015 afgjort, at konsortiet var i strid med konkurrenceloven. Denne afgørelse blev først indbragt for Konkurrenceankenævnet, som i 2016 stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse. Sagen blev herefter indbragt for Sø- og Handelsretten, som i august 2018 fandt, at konsortiet var lovligt. Denne afgørelse indbragte Konkurrence og Forbrugerstyrelsen (Konkurrencerådet) for Højesteret, der som nævnt traf afgørelse om, at konsortiesamarbejdet var i strid med konkurrenceloven.

Efter Højesterets dom fra 2019, som endeligt slog fast at virksomhederne havde overtrådt konkurrenceloven, begyndte det strafferetlige forløb ved domstolene. I det strafferetlige spor skulle der tages stilling til, om der kunne gøres et strafferetligt ansvar gældende overfor virksomhederne og enkelte ledende medarbejdere, herunder om virksomhederne og evt. ledende medarbejdere skulle sanktioneres. Sagen blev udvidet til også at omfatte Vejdirektoratets udbud i 2013.

I det strafferetlige forløb, som anklagemyndigheden førte i strafferetsplejens former, frifandt Københavns Byret i 2022 virksomhederne og de ledende medarbejdere. Samtidig afgjorde byretten, at konsortieaftalerne var lovlige i strafferetlig forstand. Det er den dom, som Østre Landsret nu har omstødt.

Sagen har verseret under det system der var gældende, før konkurrenceloven blev ændret i 2021. I dag er det således Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som fører sager mod virksomheder med en evt. bødepåstand, og en sag mod en virksomhed, herunder bødespørgsmålet, afgøres således endeligt i den civile retsplejes former. Det er alene spørgsmålet om sanktioner overfor fysiske personers ansvar for medvirken til en virksomheds overtrædelse, der skal afgøres strafferetligt, og det er National enhed for Særlig Kriminalitet, som varetager denne strafferetlige forfølgning.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Fakta om Dansk Vejmarkerings Konsortiums bud på kørebaneafmærkning i 2014

Vejdirektoratet udbød i februar 2014 kørebaneafmærkningen i tre områder af Danmark: Syddanmark, Sjælland og hovedstadsområdet.

LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark var på det tidspunkt blandt de største i Danmark inden for kørebaneafmærkning. De to virksomheder dannede konsortiet ”Dansk Vejmarkerings Konsortium” og bød på alle tre områder og gav desuden et samlet bud på hele opgaven. Ingen andre virksomheder bød på opgaven i hovedstadsområdet.

Vejdirektoratet tildelte konsortiet, der havde det samlet set billigste bud, opgaven i alle tre områder. Havde de to virksomheder lagt hver sit bud, så kunne det måske være blevet endnu billigere. Der kunne være skabt konkurrence om opgaven i hovedstadsområdet, hvor konsortiet var alene om at byde.

Et konsortiesamarbejde mellem konkurrenter kan være lovligt, hvis det giver væsentlige effektivitetsfordele. I vejstribesagen indebar konsortieaftalen ikke, at virksomhederne skulle løse opgaver i fællesskab, pulje deres ressourcer eller lignende. Dermed var der ikke tale om et egentligt produktionssamarbejde, men nærmere et salgssamarbejde. Og dermed var der ingen effektivitetsgevinster, som kunne begrunde samarbejdet.

 

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.