EU-sanktioner

Gældende regler

Her finder du de gældende regler om sanktioner mod Rusland fra den 8. april 2022 samt reglerne for indhentning af tilladelse til at undtage en kontrakt fra EU´s sanktionsforordning fra den 1. juli 2023.

Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022

EU´s sanktionsforordning

EU’s sanktioner mod Rusland er vedtaget i bl.a. forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022, som ændrer forordning (EU) 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

Hent forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 (pdf)


Hent forordning (EU) 833/2014 af 31. juli 2014 med senere ændringer - senest opdateret 27. april 2023 (pdf)

Artikel 5k, stk. 1: Det er forbudt at tildele eller fortsætte gennemførelse af offentlige kontrakter eller koncessionskontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne samt artikel 10, stk. 1 og 3, stk. 6, litra a)-e), og stk. 8, 9 og 10, og artikel 11, 12, 13 og 14 i direktiv 2014/23/EU, artikel 7, litra a)-d), artikel 8 og artikel 10, litra b)-f) og h)-j), i direktiv 2014/24/EU, artikel 18, artikel 21, litra b)-e) og g)-i), og artikel 29 og 30 i direktiv 2014/25/EU og artikel 13, litra a)-d), f)-h) og j), i direktiv 2009/81/EF samt afsnit VII i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, til eller med:

a) russiske statsborgere, fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland

b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i dette stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i dette stykkes litra a) eller b), herunder, hvis de tegner sig for mere end 10 % af kontraktværdien, underentreprenører, leverandører eller enheder, hvis formåen er udnyttet, jf. udbudsdirektiverne"

Artikel 5k, stk. 4: Forbuddene i stk. 1 finder indtil den 10. oktober 2022 ikke anvendelse på gennemførelsen af kontrakter, der er indgået inden den 9. april 2022.”

Artikel 5k, stk. 2: Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder tillade tildeling og fortsat gennemførelse af kontrakter med henblik på:

a) drift, vedligeholdelse, dekommissionering og håndtering af radioaktivt affald, levering og oparbejdning af brændsel og sikkerhed i forbindelse med civil, nuklear kapacitet og fortsat udformning, opførelse og ibrugtagning nødvendig til færdiggørelse af civile nukleare faciliteter samt levering af prækursormateriale til fremstilling af medicinske radioisotoper og lignende medicinske anvendelser, kritisk teknologi til overvågning af miljøstråling samt civilt nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling

b) mellemstatsligt samarbejde om rumprogrammer

c) levering af strengt nødvendige varer eller tjenesteydelser, som kun kan leveres, eller kun kan leveres i tilstrækkelige mængder, af de personer, der er omhandlet i stk. 1

d) Unionens og medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationers funktion i Rusland, herunder delegationer, ambassader og missioner, eller internationale organisationer i Rusland, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten

e) medmindre det er forbudt i henhold til artikel 3m eller 3n, køb, import eller transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller

f) køb, import eller transport til Unionen af kul og andre faste fossile brændstoffer som opført på listen i bilag XXII indtil den 10. august 2022.

Artikel 5k, stk. 3: Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af denne artikel, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

§ 4. En ordregiver skal forud for indgåelse eller videreførelse af en offentlig kontrakt omfattet af forordningens artikel 5k, stk. 2, indhente en skriftlig tilladelse til kontraktindgåelse eller videreførelse af kontrakten hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Stk. 2. Til brug for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om tilladelse skal ordregiver sammen med anmodningen om tilladelse fremsende en fyldestgørende skriftlig begrundelse for, at kontrakten er omfattet af forordningens artikel 5k, stk. 2, litra a-f.

Stk. 3. En ordregiver kan alene indgå eller videreføre kontrakten, hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt tilladelse hertil.

EU sanktioner stockphoto
EU’s sanktioner mod Rusland vedrørende offentlige kontrakter

Vejledning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning om EU’s sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter. 

Gå til vejledning