Udbud

Klager over udbud

Klagenævnet for Udbud behandler klager over danske udbud. Her finder du information om klagemulighederne.

Klageadgang

Vil du klage, skal du rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud der hører til i Nævnenes Hus. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler ikke klager over udbud.

Gå til Klagenævnet for Udbud

Ofte stillede spørgsmål

Nej. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler ikke klager over konkrete sager. Vil du klage, skal du rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud.

Gå til klagenævnets hjemmeside

Klagenævnet for Udbud er et uafhængigt administrativt nævn. Det bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus, som er en styrelse under Erhvervsministeriet.

Klagenævnet har kompetence til at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af udbudsloven, EU’s udbudsdirektiver, EUF-traktaten og de heraf afledte principper om ligebehandling og gennemsigtighed m.v. samt tilbudsloven.

Læs mere om Klagenævnet for Udbud på klagenævnets hjemmeside

Virksomheder, som har en retlig interesse i at få konstateret, at udbudsreglerne er overtrådt, kan klage til Klagenævnet for Udbud. Det kan fx være, hvis:

 • Virksomheden har overvejet at give tilbud på en opgave, men har undladt det fx på grund af indholdet i udbudsbetingelserne.
 • Virksomheden har anmodet om at blive prækvalificeret, men er ikke blevet det.
 • Virksomheden har afgivet et tilbud på en opgave, men har ikke fået den.
 • Virksomheden vurderer, at en ordregiver har udelukket virksomheden på et forkert grundlag og ønsker at klage over ordregivers beslutning.

Derudover er en række organisationer og myndigheder tillagt klageadgang. Listen over klageberettigede organisationer og myndigheder findes i bilaget til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud.

Gå til BEK nr. 887 af 11/08/2011 (retsinformation.dk)

Overordnet set behandler Klagenævnet for Udbud:

 • Klager vedr. udbudsdirektivet og udbudsloven
 • Klager vedr. forsyningsvirksomhedsdirektivet
 • Klager vedr. koncessionsdirektivet
 • Klager vedr. forsvars- og sikkerhedsdirektivet
 • Klager vedr. offentlige indkøb med klar grænseoverskridende interesse under tærskelværdien
 • Klager vedr. aktindsigt i udbudssager
 • Klager vedr. tilbudsloven
 • Anmodning om opsættende virkning af udbudsklager

Klager til Klagenævnet for Udbud kan fx vedrøre påstand om, at ordregiver:

 • har tildelt kontrakten til en tilbudsgiver, som har afgivet et ukonditionsmæssigt tilbud, fx fordi et eller flere mindstekrav ikke var opfyldt,
 • ikke har anvendt den fastsatte evalueringsmodel eller har anvendt en uegnet evalueringsmodel, eller
 • ikke har iagttaget sin udbudspligt fx ved uretmæssigt at have tildelt kontrakten direkte til en leverandør eller ved at have foretaget ikke-tilladte ændringer af en indgået kontrakt.

Se tidligere afgørelser på Klagenævnets hjemmeside 

Klagenævnet for udbud har udarbejdet en klagevejledning, der bl.a. beskriver klageprocessen og kravene til klagen, herunder om klagegebyrer, klagefrister m.v.

Hent klagenævnets klagevejledning (pdf)

Yderligere information kan findes på klagenævnets hjemmeside. Her beskrives b.la. hvor og hvornår klagen skal indsendes.

Gå til klagenævnets hjemmeside

Nej. Klagenævnet for Udbud behandler kun klager over danske udbud. Ved klager over udbud i øvrige EU-medlemsstater, skal du kontakte de relevante myndigheder i ordregivers land.

Klagefristen afhænger af, hvad den aktuelle klage omhandler. 

Find aktuelle klagefrister på klagenævnets hjemmeside

Vælger du at klage, skal der sammen med klagen indbetales et klagegebyr. Klagegebyrets størrelse afhænger af, hvad der klages over.

Hvis klagen vedrører overtrædelse af EU's udbudsdirektiver, er klagegebyret på 20.000 kr. Er der derimod tale om en klage over tilbudsloven eller udbudslovens afsnit IV, om offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse, er klagegebyret 10.000 kr. Gebyret kan tilbagebetales, hvis klagen afvises af klagenævnet eller hvis klageren får helt eller delvis medhold. 

Klagen kan afvises, hvis gebyret ikke betales inden for den frist, som formanden for klagenævnet har fastsat eller hvis gebyret slet ikke indbetales.

Klagenævnet for Udbud kan kontaktes telefonisk og pr. mail.

Gå til kontaktpunkter på klagenævnets hjemmeside

En klager har pligt til at underrette ordregiveren om klagen ved dennes indgivelse til Klagenævnet for Udbud. Hvis ordregiver ønsker vished om, hvorvidt der er kommet klager på en sag, kan ordregiver henvende sig til Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet kan kontaktes telefonisk og pr. mail.

Gå til kontaktpunkter på klagenævnets hjemmeside

Klagenævnet for Udbud

Klag over udbud

Ret henvendelse til Klagenævnet for Udbud, hvis du ønsker at klage. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler ikke klager over udbud. 

Gå til Klagenævnet for Udbud
Kontakt

Har du spørgsmål?

Spørgsmål i relation til klager over udbud kan rettes til Klagenævnet for Udbud eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kontakt Klagenævnet for Udbud

Skriv til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen