Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om medfinansieringsprojekter

Et medfinansieringsprojekt er en alternativ løsning på de problemer, der opstår som følge af de stadigt stigende regnmængder.

Spildevandsselskaber har mulighed for at opnå tillæg til medfinansieringsprojekter. Tillægget omfatter både investerings- og driftsomkostninger til projekterne. I kan læse mere i vores vejledning til medfinansieringsprojekter. I finder vejledningen her.

Medfinansieringsprojektet (det alternative projekt) skal være mere omkostningseffektivt end den billigste, sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som medfinansieringsprojektet. Beregningen af omkostningseffektiviteten skal ske ved at sammenligne budgettet for medfinansieringsprojektet med den billigste sædvanlige løsning baseret på projekternes nutidsværdier.

Ved opgørelsen af nutidsværdien for den sædvanlige løsning skal I bruge en diskonteringsrente på 3,5 procent. Der er tale om en nominel diskonteringssats.

I kan aftale med projektejer, hvem der skal varetage driften af et medfinansieringsprojekt. Står I selv for driften af projektet, vil omkostningerne til det være en del af jeres hovedvirksomhed, og I kan derfor ikke opnå tillæg til driften.

Nej, det er et krav, at den kommunale risikokortlægning har påvist et behov for afhjælpning.

Der kan dog også etableres medfinansieringsprojekter i områder, der ikke er udpegede risikoområder, hvis projektet løser et problem i et udpeget risikoområde.

I kan søge om tillæg til et medfinansieringsprojekt, når I har afholdt omkostninger til det. I skal søge om tillægget i forbindelse med indberetningen til de økonomiske rammer senest den 15. april. Ansøgningen skal blandt andet indeholde en opgørelse over afholdte omkostninger til medfinansieringsprojektet. Opgørelsen skal indeholde en fordeling af drifts- og anlægsomkostninger.

I har mulighed for at søge om forhåndsgodkendelse af tillæg til et medfinansieringsprojekt via VandData.

Nej, I behøver ikke at have en forhåndsgodkendelse for at få tillæg.

OBS! Selvom I har fået forhåndsgodkendelse, skal I stadig søge om tillæg i forbindelse med indberetningen.

Tillægget gives på baggrund af afholdte udgifter, og I opnår derfor først tillægget i jeres økonomiske ramme, når I har afholdt udgifterne. I skal ansøge om tillæg samtidig med indberetning senest den 15. april. Hvis I eksempelvis afholder udgifter i 2018, vil I kunne indberette det samtidig med årsregnskabet i 2019. I vil herefter få tillægget i 2020.

I forbindelse med jeres indberetning eller ansøgning om forhåndsgodkendelse skal I sende:

  • Underskrevet aftale mellem spildevandsselskabet og projektejer
  • Projektbeskrivelse for medfinansieringsprojektet
  • Dokumentation for kommunal risikokortlægning
  • Evt. dokumentation for planzone
  • Budget for medfinansieringsprojektet på funktionsniveau
  • Begrundelse for fordelingen af omkostningerne
  • Beskrivelse og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Er der tale om et medfinansieringsprojekt indgået med en privat aktør, skal I derudover indsende en kommunal beslutning, som tilkendegiver, at projektet er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

Det er arbejder, som I udfører på jeres egne spildevandsanlæg med henblik på løsning af kapacitetsproblemer, eksempelvis opdimensionering af kloakledninger.

Der kan opnås tillæg til projekter, der ikke er et spildevandsteknisk anlæg, og som er billigere end den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Det kan eksempelvis være opstuvning til terræn en gang hvert 20. år. Efter medfinansieringsreglerne bruges serviceniveauet til at sammenligne det alternative projekt med en sædvanlig afhjælpningsløsning.

Hvis aftalen er indgået efter den 1. januar 2016, kan I højst finansiere 75 procent af de samlede investeringsomkostninger til et projekt i vandløb i byzone eller i/på vej.

Derudover kan I finansiere alle meromkostningerne ved projekter beliggende i vandløb i landzone og sommerhusområder samt projekter i rekreative områder. Dette er uanset, hvornår aftalen er indgået.

Så længe aftalen er indgået inden 1. januar 2016, vil I kunne finansiere 100 procent. I skal først søge om tillæg, når I har afholdt udgifter til projektet. Alternativt kan I søge om forhåndsgodkendelse af projektet.

Ja, hvis projektejer optager et lån for at finansiere omkostningerne forbundet med medfinansieringsprojektet, skal afdragsperioden på lånet være mellem 10 og 25 år.

INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking. Du skal bruge fanen "MitID" og logge på med din medarbejdersignatur.

Gå til indberetningssiden for VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder