Økonomiske rammer

Love og bekendtgørelser

Forsyningssekretariatet er den statslige regulator af vandsektoren i Danmark. Vi træffer bindende afgørelser efter vandsektorloven om de regulerede vandselskabers indtægtsrammer. Her på siden kan du finde relevante love, bekendtgørelser og politiske aftaler.

Vandsektorloven

Vandsektorlovens formål er at medvirke til, at vandsektoren drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og giver de lavest mulige, stabile priser samtidig med, at innovativ udvikling og demonstration og eksport af vandteknologiløsninger understøttes. Derudover medvirker vandsektorloven til at sikre og udvikle en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden, klimaet og naturen.

Vandsektorloven bestemmer, hvilke vandselskaber der er underlagt den økonomiske regulering, og hvilke overordnede principper reguleringen skal indrettes efter. Forsyningssekretariatet håndhæver loven og udmønter den i praksis. 

 

Bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber indeholder nærmere regler om indtægtsrammereguleringen i praksis, herunder om fastsættelse af effektiviseringskrav, benchmarking, indberetning, muligheder for tillæg til indtægtsrammerne, kontrol med overholdelse af indtægtsrammerne, fusioner, osv.

Andre relevante regler for vandselskabers økonomiske forhold

Politiske aftaler om vandselskabers økonomi

Vandsektorloven er en udmøntning af det brede politiske forlig fra 2007 om vandsektorens økonomiske forhold. En revideret udgave af vandsektorloven trådte i kraft i 2016 på baggrund af det politiske forlig fra 2015. I november 2018 blev der indgået en politisk stemmeaftale om justeringer i den økonomiske regulering. Sidstnævnte er ikke udmøntet i loven endnu.

INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking. Du skal bruge fanen "NemID nøglefil" og logge på med din medarbejdersignatur.

Gå til indberetningssiden for VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder