Konkurrence

Afgørelser på konkurrenceområdet

Her findes afgørelser af sager om overtrædelser af konkurrenceloven. Sagerne kan være afgjort af Konkurrencerådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Konkurrenceankenævnet eller ved domstolene. Desuden findes her også straffedomme og bødevedtagelser, præjudicielle domme fra EU samt indskærpelser og vejledende udtalelser.

 • Råds- og styrelsesafgørelser

  Konkurrencerådets samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelser efter konkurrenceloven som uafhængig myndighed.

  Se Råds- og styrelsesafgørelser

 • Straffedomme og bødevedtagelser

  Bøder for overtrædelser af konkurrenceloven.

  Se Afgørelser om bøder

 • Vejledende udtalelser og indskærpelser

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan give vejledende udtalelser om konkurrencereglerne og kan også indskærpe reglerne over for virksomheder og organisationer.

  Se Vejledende udtalelser og indskærpelser

 • Kendelser fra Konkurrenceankenævnet

  Afgørelser truffet efter konkurrenceloven kan efterprøves ved Konkurrenceankenævnet.

  Se Kendelser fra Konkurrenceankenævnet

 • Domme

  Afgørelser og kendelser truffet efter konkurrenceloven kan indbringes for domstolene. Konkurrencesager mod virksomheder føres i første instans ved Sø- og Handelsretten og kan herefter ankes til højere instans.

  Se Civilretlige domme

 • Præjudicielle afgørelser

  Hvis der er tvivl om fortolkningen af EU-lovgivning i forbindelse med en retssag ved en dansk domstol , har domstolen mulighed for at bede EU-Domstolen om at tage stilling til fortolkningsspørgsmålet.

  Se Præjudicielle afgørelser