Udbud

Lovoversigt

Her finder du en oversigt over de væsentligste love, bekendtgørelser og direktiver på udbudsområdet.

Bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse

Bekendtgørelsen fastsætter regler om brug af elektroniske kommunikationsmidler i forbindelse med informationsudveksling i udbud og hvordan elektroniske udbud skal gennemføres, herunder regler om brug af elektroniske kommunikationsmidler. Derudover fastsætter bekendtgørelsen regler for annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne.

Bekendtgørelsen er ændret ved bekendtgørelse nr. 1094 af 29. juni 2022.

Gå til BEK nr. 1572 af 30/11/2016 

Gå til BEK nr. 1094 af 29. juni 2022


Bekendtgørelse om krav om anvendelse af personer under oplæring i offentlige kontrakter

Bekendtgørelsen fastsætter, hvilke kontrakter der er omfattet af oplæringskravet i udbudslovens § 176.

Gå til BEK nr. 1079 af 29/06/2022

L 199: Forslag til lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Styrket mulighed for udelukkelse af virksomheder, krav om anvendelse af personer under oplæring, oprettelse af en enhed for pålidelighedsvurderinger, øget fleksibilitet for ordregivere i forbindelse med gennemførelse af udbud m.v.

Gå til lovforslag (L 199)

Gå til LOV nr. 884 af 21/06/2022


L 33: Forslag til lov om ændring af udbudsloven

Bortfald af retten til at dokumentere sin pålidelighed, hvis ansøger eller tilbudsgiver er udelukket som følge af endelig dom, præcisering af kravene til indholdet af opfordringer til at afgive tilbud m.v.

Gå til lovforslag (L 33)

Gå til LOV nr. 1251 af 30/11/2019


L 125: Forslag til lov om ændring af udbudsloven

Offentliggørelse af alle dele af evalueringsmodellen og krav om evaluering af kvalitet uden kendskab til pris ved visse større bygge- og anlægskontrakter.

Gå til lovforslag (L 125)

Gå til LOV nr. 204 af 05/03/2019


L 19: Forslag til udbudsloven

Gå til lovforslag (L 19)

Gå til LOV nr. 1564 af 15/12/2015

Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning (december 2014)

Men henblik på at implementere udbudsdirektivet i dansk ret, nedsatte regeringen et udvalg (Udbudslovsudvalget), som fik til opgave at udarbejde et udkast til en ny udbudslov. Den rapport, som udvalget udarbejdede, udgør grundlaget for udbudsloven.

Læs udvalgsrapporten om dansk udbudslovgivning (pdf)


Evaluering af udbudsloven (maj 2021)

I forbindelse med vedtagelsen af udbudsloven i 2015 blev det fastsat, at loven skulle evalueres i 2020.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde sin evaluering af udbudsloven i 2021. Evalueringen blev gennemført i tæt dialog med interessenterne på udbudsområdet, bl.a. for at sætte fokus på praktiske erfaringer med udbudsloven siden lovens implementering.

Evalueringen viste bl.a. at udbudsloven samlet set har bidraget til at skabe mere klarhed over reglerne for offentlige indkøb og udbud. Den viste dog også, at der vat grundlag og muligheder for at styrke udbudsloens yderligere på flere konkrete områder. 

Ændringen af udbudsloven i 2022 adresserede bl.a. de udfordringer, som blev identificeret i evalueringen. De tekniske elemeter i lovændringen er ligeledes en følge af den gennemførte evaluering.

Læs evalueringsrapporten af udbudsloven (pdf)

Bekendtgørelse om visse udbyderes anvendelse af underhåndsbud efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Gå til BEK nr. 817 af 23/08/2005

Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

Gå til BEK nr. 1078 af 29/06/2022

Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter

Gå til BEK nr. 1080 af 29/06/2022

Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet

Gå til BEK nr. 1077 af 29/06/2022

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. regler om indgivelse af klager og klagenævnets sagsbehandling. Bekendtgørelsen er ændret ved bekendtgørelse nr. 550 af 29. maj 2013 og bekendtgørelse nr. 178 af 11. februar 2016.

Gå til BEK nr. 887 af 11/08/2011

Gå til BEK nr. 550 af 29/05/2013

Gå til BEK nr. 178 af 11/02/2016


Bekendtgørelse om håndhævelse af EU-sanktioner vedrørende offentlige kontrakter

Bekendtgørelsen fastsætter regler om den administrative håndhævelse af EU’s sanktionsforordning om sanktioner mod Rusland.

Gå til BEK nr. 823 af 16/06/2023

L 127: Forslag til lov om ændring af investeringsscreeningsloven og lov om Klagenævnet for Udbud

Udvidet screening af kontrakter vedrørende etablering, medejerskab og drift af energiøen i Nordsøen, udvidelse af Klagenævnet for Udbuds kompetence og indførelse af bemyndigelsesbestemmelse vedrørende administration af EU’s økonomiske sanktioner over for tredjelande vedrørende offentlige kontrakter.

Gå til lovforslag (L 127)

Gå til LOV nr. 736 af 13/06/2023


L 199: Forslag til lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Styrket mulighed for udelukkelse af virksomheder, krav om anvendelse af personer under oplæring, oprettelse af en enhed for pålidelighedsvurderinger, øget fleksibilitet for ordregivere i forbindelse med gennemførelse af udbud m.v.

Gå til lovforslag (L 199)

Gå LOV nr. 884 af 21/06/2022 


L 153: Forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Mere effektivt klagesystem på udbudsområdet og præcisering af retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler.

Gå til lovforslag (L 153)

Gå til LOV nr. 511 af 27/05/2013


L 204: Forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.

Gå til lovforslag (L 204)

Gå til LOV nr. 618 af 14-06-2011


L 110: Forslag til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v

Forslag til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.:

Gå til lovforslag (L 110)

Gå til LOV nr. 492 af 12/05/2010


L 152: Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, retsplejeloven, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og lov om Klagenævnet for Udbud

Gå til lovforslag (L 152)

Gå til LOV nr. 572 af 06/06/2007


L 167: Forslag til lov om ændring af lov om Klagenævnet for Udbud og næringsloven

Gå til lovforslag (L 167)

Gå til LOV nr. 306 af 30/04/2003


L 243: Forslag til lov om Klagenævnet for Udbud

Gå til lovforslag (L 243)

Gå til LOV nr. 415 af 31/05/2000


L 123: Forslag til lov om ændring af lov om Klagenævnet for Udbud

Udbud af bygge- og anlægsarbejder og indkøb i De Europæiske Fællesskaber.

Gå til lovforslag (L 123)

Gå til LOV nr. 206 af 29/03/1995


L 97: Forslag til lov om ændring af lov om Klagenævnet for Udbud

Udbud af bygge- og anlægsarbejder og indkøb i De Europæiske Fællesskaber.

Gå til lovforslag (L 97)

Lov nr. 1006 af 19/12/1992


L 86: Forslag til lov om Klagenævnet for Udbud

Udbud af bygge- og anlægsarbejder og indkøb i De Europæiske Fællesskaber.

Gå til lovforslag (L 86)

Gå til LOV nr. 344 af 06/06/1991

Vejledninger, guides og notater

Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger, guides og juridiske vurderinger (notater) på udbudsområdet, herunder vejledning om udbudsreglerne.

Gå til Vejledning og viden

Viden om

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens har udarbejdet vejledende sider om et udvalg af danske og EU-retlige udbudsregler. Siderne er målrettet ordregivere og virksomheder.

Gå til Viden om