Vandtilsyn

Økonomiske rammer

I Forsyningssekretariatet arbejder vi for, at drikke- og spildevandsselskaber hele tiden bliver mere effektive under hensyntagen til forsyningssikkerhed og bæredygtighed. Det gør vi ved at fastsætte økonomiske rammer for vandselskaberne.

Reguleringen skal tilskynde til, at vandselskaberne er omkostningseffektive i både deres drift, vedligeholdelse og nye investeringer. Effektiviseringerne medvirker til, at vandpriserne holdes på et lavere niveau, end de ellers ville have været. Det bidrager til vækst, højere forbrugervelfærd og en bedre konkurrenceevne for de vandforbrugende virksomheder i Danmark.

Vandsektoren er karakteriseret ved naturlige monopoler og er derfor ikke udsat for den konkurrence, der findes på velfungerende markeder. Økonomiske rammer (indtægtsrammer), der indeholder effektiviseringskrav og fastsætter et årligt loft over vandselskabernes indtægter, bidrager til et kunstigt konkurrencepres i sektoren, som skal medvirke til effektiv drift. De økonomiske rammer korrigeres årligt med et generelt effektiviseringskrav og eventuelt også et individuelt effektiviseringskrav for vandselskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 kubikmeter.

Vi fastsætter økonomiske rammer for alle kommunalt ejede vand- og spildevandsselskaber samt de forbrugerejede vandværker, der leverer, behandler eller transporterer minimum 200.000 kubikmeter drikkevand om året til forbrugere og virksomheder. Disse selskaber er også omfattet af skattepligt.

Fra den 1. januar 2020 kan de mindre, forbrugerejede vandselskaber beslutte at træde ud af den økonomiske regulering i vandsektorloven. Hvis forbrugerne beslutter, at deres vandselskab skal træde ud af den økonomiske regulering, vil vandselskabet være omfattet af de samme regler som i dag gælder for vandselskaber, der leverer mindre end 200.000 m3 vand årligt.

> Læs "Vejledning om udtræden af den økonomiske regulering", 2020 (PDF)

De økonomiske rammer skal sikre, at:

 • Forbrugere og virksomheder ikke betaler for meget for vand og spildevand.
 • Selskaberne har tilstrækkelige midler til at drive, vedligeholde og udvikle deres infrastruktur for at sikre fortsat høj kvalitet og forsyningssikkerhed.
 • Selskaberne løbende effektiviserer deres drift og anlæg i takt med produktivitetsudviklingen i resten af den danske økonomi.

Vandsektoren har en samlet omkostningsbase på ca. 15 mia. kr. Siden 2011 har vi stillet effektiviseringskrav for 1,9 mia. kr. Effektiviseringspotentialet er vurderet til 2,5 mia. kr. i 2025 i forhold til 2014.

Hvilke selskaber er omfattet af reguleringen?

Vandsektoren består af både drikke- og spildevandsselskaber. Størrelsen på et vandselskab er defineret af den årligt debiterede vandmængde. Vandselskaber med en årligt debiteret vandmængde over 200.000 kubikmeter eller vandselskaber, som er kommunalt ejede, får økonomiske rammer. Det svarer per 2019 til cirka 334 drikke- og spildevandsselskaber.

Vandselskaber med en årligt debiteret vandmængde under 200.000 kubikmeter er kun underlagt hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at selskaberne uden yderligere økonomisk regulering kan opkræve indtægter (takster) fra forbrugerne i sit forsyningsområde svarende til selskabets omkostninger. Det samme gælder for de forbrugerejede vandselskaber med en debiteret vandmængde på 200.000-800.000 kubikmeter, som vælger at træde ud af den økonomiske regulering.

Alle vandselskaber er desuden underlagt miljøregulering, der bl.a. sikrer vandets kvalitet. Miljøreguleringen hører under Miljøstyrelsen.

Vi betegner vandselskaber med en årligt debiteret vandmængde på 200.000-800.000 kubikmeter vand som mindre vandselskaber, mens vi betegner vandselskaber med en årligt debiteret vandmængde på over 800.000 kubikmeter vand som større vandselskaber. Den væsentligste forskel er, at kun de større vandselskaber også benchmarkes.

Nedenfor kan du finde listen over vandselskaber omfattet af vandsektorloven, og som har meddelt os, at de skal have økonomiske rammer.

Hvad indeholder en økonomisk ramme?

På nedenstående figur kan du se, hvad en økonomisk ramme overordnet består af for henholdsvis mindre og større vandselskaber.

figur der viser økonomiske rammer

 

En økonomisk ramme består som udgangspunkt af:

 • Et økonomisk grundlag baseret på selskabernes drifts-, anlægs- og finansielle omkostninger samt såkaldte ikke-påvirkelige omkostninger. Se metodenotat for økonomisk grundlag, 2016 (pdf)
 • Korrektion af de ikke-påvirkelige omkostninger i forhold til, hvad de faktiske omkostninger har været i det forudgående år
 • Et individuelt, benchmarking-baseret effektiviseringskrav for de selskaber, der benchmarkes.
 • Et generelt effektiviseringskrav til alle selskaber uanset størrelse
 • Årlig pristalsregulering
 • Historisk over- eller underdækning. En eventuel resterende over- eller underdækning bliver indregnet frem til og med 2020
 • Kontrol med overholdelse af tidligere økonomiske rammer
 • Eventuelle tillæg til den økonomiske ramme. Tillæg gives blandt andet til øget miljø- og grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning og udvidelser af forsyningsområder.

Vi sender hvert år statusmeddelelser og udkast til afgørelser om nye økonomiske rammer i høring hos vandselskaberne senest den 15. september. Senest den 15. oktober samme år modtager vandselskaberne deres endelige afgørelser om økonomiske rammer eller statusmeddelelser. Vores svar på høringssvarene er altid indeholdt i de respektive afgørelser.

Vi fremsender statusmeddelelser og økonomiske rammer direkte til vandselskaberne. Alle afgørelser siden 2011 er offentliggjort på hjemmesiden. Vores vejledninger fortæller, hvordan afgørelser for forskellige typer af selskaber skal læses og forstås.

Afgørelserne kan påklages til Konkurrenceankenævnet. Alle Konkurrenceankenævnets kendelser i klagesager mod os siden 2011 er ligeledes offentliggjort på hjemmesiden.

Effektiviseringskrav

Effektiviseringskravet i vandsektoren består af et generelt og et individuelt effektiviseringskrav.

Alle selskaber, der er underlagt den økonomiske regulering, modtager et årligt generelt effektiviseringskrav. Det generelle effektiviseringskrav skaber det effektiviseringspres, som produktivitetsudviklingen skaber på et velfungerende, konkurrenceudsat marked. Hvordan det generelle effektiviseringskrav præcist fastsættes, kan du læse her.

Det individuelle effektiviseringskrav tilskynder de mindst effektive selskaber til at blive lige så effektive som de mest effektive i sektoren. Det individuelle effektiviseringskrav bliver beregnet på baggrund af benchmarking, der sammenligner selskabernes omkostningseffektivitet. Niveauet for det individuelle krav er et udtryk for, hvorvidt niveauet af det enkelte selskabs økonomiske ramme er effektivt. Effektiviseringskravet afspejler det potentiale, det enkelte selskab har for at reducere sine omkostninger til et effektivt omkostningsniveau.

Det individuelle effektiviseringskrav har altså til formål at fremme brugen af eksisterende teknologi.

Reguleringsperioder

Økonomiske rammer fastsættes løbende for én reguleringsperiode ad gangen.

Mindre vandselskaber får fastsat økonomiske rammer for en reguleringsperiode på fire år. Større vandselskaber har reguleringsperioder på to år i en overgangsperiode. Fra 2022/2023 er de større vandselskabers reguleringsperioder også fireårige. De større vandselskabers reguleringsperioder er forskudt afhængigt af, om der er tale om et drikke- eller spildevandsselskab. For drikkevandsselskaber benchmarker og udarbejder vi nye økonomiske rammer i lige år, mens det for spildevandsselskaberne sker i ulige år.

Du kan læse, hvordan vi kontrollerer, om selskaberne har overholdt deres økonomiske rammer under vejledninger om økonomiske rammer

I løbet af en reguleringsperiode får vandselskaberne statusmeddelelser, der årligt gør status over deres overholdelse af de gældende økonomiske rammer, herunder om selskabet har overholdt tidligere års økonomiske rammer.

Årlig indberetning af data

Alle vandselskaber omfattet af vandsektorloven skal årligt indberette data til brug for vores fastsættelse og kontrol af økonomiske rammer eller statusmeddelelser – og for de store selskabers vedkommende også til brug for benchmarking.

Indberetningen til økonomiske rammer består af oplysninger fra vandselskabernes årsrapport samt oplysninger om øvrige forhold. Du kan finde mere information om, hvad selskaberne skal indberette i vores vejledninger om økonomiske rammer.

Indberetning foregår i vores digitale indberetningssystem VandData i perioden 1. marts -15. april hvert år.

 

INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking. Du skal bruge fanen "MitID" og logge på med din medarbejdersignatur.

Gå til indberetningssiden for VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder