Vandtilsyn

Klimatilpasning

Det regner mere og kraftigere i Danmark. For at forebygge og afbøde afledte skader heraf, stiger antallet af klimatilpasningsprojekter. Det er der omkostninger ved. Spildevandsselskabers omkostninger til anlæg og drift af klimatilpasningsprojekter kan finansieres fuldt ud over forbrugernes vandregning. Når spildevandsselskaber som monopoler finansierer og driver klimatilpasningsprojekter over forbrugernes vandregning, er der krav om både samfundsøkonomi og effektivitet.

Kravet om samfundsøkonomi betyder, at gevinsterne ved det enkelte klimatilpasningsprojekt skal stå mål med omkostningerne ved projektet. Det skal bidrage til, at der hverken klimatilpasses for lidt eller for meget, og at det sker i hele landet.

Kravet om omkostningseffektivitet skal bidrage til, at hvert projekt ikke koster mere end nødvendigt. Eftersom forbrugere ikke frit kan vælge leverandører på vandområdet, bidrager begge krav til, at forbrugerne beskyttes mod unødigt høje vandpriser.

En kommune eller en anden tredjepart kan finansiere meromkostninger, hvis de ønsker mere klimatilpasning end det samfundsøkonomisk hensigtsmæssige – eller hvis de ønsker en dyrere klimatilpasningsløsning, der også varetager andre hensyn, fx rekreative områder.

Tillæg til klimatilpasningsprojekter

Spildevandsselskaber kan dække sine omkostninger til klimatilpasning ved, at vandtaksten til forbrugerne øges. Tilladelsen til at øge taktsten sker ved ansøgning om tillæg til selskabets økonomiske ramme. Spildevandsselskaber skal sende sådanne ansøgninger via VandData i den årlige indberetningsperiode.

Alt efter hvilken type projekt der er tale om, skal man som spildevandsselskab i sin ansøgning om tillæg dokumentere forskellige ting. Læs om de forskellige typer af projekter, dokumentationskrav og hvordan man som spildevandsselskab ansøger om tillæg i afsnit 4.1.2 i indberetningsvejledningen (pdf).

For at dokumentere, at projektet er en selskabsøkonomisk omkostningseffektiv løsning, skal I anvende beregningsarket, som I finder her: Beregningsark for selskabsøkonomisk omkostningseffektivitet (xlsx)

Der er mulighed for at ansøge om forhåndsgodkendelse af klimatilpasningsprojekter. Læs mere om denne mulighed i afsnit 4.4 i indberetningsvejledningen (pdf).

Ved spørgsmål kan I altid kontakte os. Find relevante medarbejdere under Kontakt os.

Betingelser for at få tillæg til et klimatilpasningsprojekt eller et andet projekt omfattet af omkostningsbekendtgørelsen findes i omkostningsbekendtgørelsen og ØR-bekendtgørelsen.

Monitorering af spildevandsselskabers klimatilpasningsindsats

Spildevandsselskaber skal hvert år indberette oplysninger om de klimatilpasningsprojekter, som er idriftsat i det foregående år, og som selskabet helt eller delvist har finansieret. Formålet med indberetningen er årligt at oplyse aftalepartierne om spildevandsselskabernes samlede klimatilpasning og omkostningerne hertil. Dette politiske ønske fremgår bl.a. af den politiske aftale om klimatilpasning fra 2020 (pdf).

Indberetningspligten omfatter også projekter, som ikke er underlagt krav om samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt serviceniveau og projekter, der ikke søges tillæg til.

Læs mere om data til og formålet med monitorering i kapitel 5 i indberetningsvejledningen (pdf).

Obligatorisk indsendelse af aftaler

Spildevandsselskaber skal indsende aftaler vedrørende projekter uden for egne spildevandsanlæg og med andre parter, dvs. ikke kun om klimatilpasningsprojekter. Aftalerne skal indsendes inden anlæggelsen af det projekt, som aftalen vedrører, påbegyndes.

Formålet med indsendelsen er det lovpligtige tilsyn med blandt andet omkostningsfordeling og omkostningseffektivitet for projekter – uanset om der søges om tillæg til projektet eller ej. Indsendelsen kan ske til vand@kfst.dk hele året og dermed ikke nødvendigvis som en del af den årlige indberetning inden den 15. april.

Læs mere om pligten i kapitel 5 i indberetningsvejledningen.

Det politiske grundlag

I Forsyningssekretariatet skal vi følge udviklingen i spildevandsselskabers klimatilpasning og påse, at klimatilpasningsprojekterne overholder lovgivningens krav til samfundsøkonomi og omkostningseffektivitet.

Vores tilsyn følger af den brede politiske stemmeaftale fra 2020 om klimatilpasning (pdf), som er udmøntet i de relevante love og i følgende bekendtgørelser:

Overgangsordning

Klimatilpasningsprojekter på overgangsordningen vil kunne gennemføres efter de tidligere regler:

For disse projekter er afsnit 4.1.5 i indberetningsvejledning (pdf) relevant ved ansøgning om tillæg til omkostninger. Fristen for at anmelde klimatilpasningsprojekter til overgangsordningen var den 15. april 2021.

Læs vores redegørelse om overgangsordning i opgørelsen vedr. overgangsordningen for 2021 og 2022.

Læs eventuelt mere om overgangsordningen i:

Klimatilpasningsprojekter kan efter den 1. januar 2027 ikke gennemføres efter de tidligere regler, medmindre anlæggelsen af det pågældende projekt er påbegyndt inden denne dato, og dette er anmeldt til os senest den 15. april 2028.

INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking. Du skal bruge fanen "MitID" og logge på med din medarbejdersignatur.

Gå til indberetningssiden for VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder