Vandtilsyn

Pris- og levetidskatalogerne

Pris- og levetidskatalogerne for vand- og spildevandsselskabers aktiver er et centralt redskab i den økonomiske regulering og bruges blandt andet til benchmarking og til at værdiansætte og bestemme den tekniske levetid af selskabernes aktiver

Pris- og levetidskataloget (herefter POLKA) anvendes blandt andet til at værdiansætte hvert selskabs aktiver til brug for benchmarkingen og til at fastsætte den tekniske levetid for investeringer, som er afsluttet og ibrugtaget efter 2009, til brug for hvert selskabs økonomiske ramme. Levetider bruges til at fastsætte afskrivningsperioder i de økonomiske rammer. Desuden bruges POLKA til at værdiansætte vandselskabernes aktiver i deres regulatoriske åbningsbalance per 1. januar 2010 i forbindelse med den økonomiske regulerings indførelse.

> Se ”Pris- og levetidskatalog – drikkevand" (xlsx)

Se ”Pris- og levetidskatalog – spildevand” (xlsx)

 

 

POLKA indeholder standardpriser og standardlevetider for vandselskabernes anlægsaktiver. Ved udarbejdelsen af et vandselskabs reguleringsmæssige åbningsbalance er selskabets anlægsaktiver værdisat ud fra gennemsnittet af aktivets nedskrevne genanskaffelsesværdi og aktivets nedskrevne anskaffelsesværdi. Den konkrete værdiansættelse af et anlægsaktiv foretages ud fra de standardpriser, som fremgår af pris- og levetidskataloget.

Siden 2009 er POLKA blevet opdateret med nye anlægskategorier. I 2020 blev der fx tilføjet ”Elektroniske målere” (se "Indberetningsvejledning til benchmarking 2021"), mens der i 2021 blev tilføjet seks nye anlægskategorier bl.a. kategorier for solcelleanlæg og gasrensning (se ”Indberetningsvejledning til økonomiske rammer 2022").

 

Værdiansættelse af anlægsaktiver

Genanskaffelsesværdien er et udtryk for, hvad det koster at udskifte et givet anlægsaktiv på et bestemt tidspunkt. Genanskaffelsesværdierne for hvert af et selskabs aktiver er i dag opgjort i 2009-priser.

Anskaffelsesværdien er et udtryk for, hvad det har kostet at købe et givet anlægsaktiv på anskaffelsestidspunktet. Anskaffelsesværdierne for hvert aktiv er beregnet ved at justere genanskaffelsesværdien med prisudviklingen fra genanskaffelsestidspunktet til anskaffelsestidspunktet.

Den konkrete værdiansættelse af et anlægsaktiv kaldes POLKA-værdien og er gennemsnittet af den samlede nedskrevne anskaffelsesværdi og den samlede nedskrevne genanskaffelsesværdi. POLKA-værdien er et udtryk for den samlede reguleringsmæssige værdi af et selskabs anlægsaktiv.