Betalingsmarkedet

Vejledninger på betalingsområdet

Vi vejleder erhvervsdrivende om en række bestemmelser inden for betalingsområdet, fx reglerne for kortgebyrer, for virksomheders opkrævning af urimelige priser og avancer samt reglerne om betalingsinstitutters adgang til en betalingskonto.

Januar 2018 trådte de nuværende regler om forretningers opkrævning af gebyrer i kraft. Der blev som noget nyt indført et generelt forbud mod at opkræve gebyrer for kunders brug af de mest almindelige betalingskort i forretninger.

Når en kunde benytter et betalingskort i en fysisk forretning eller ved handel på internettet, må forretningen ikke særskilt opkræve et gebyr af kunden for at bruge kortet som betalingsmiddel.

Reglerne følger af det andet europæiske betalingstjenestedirektiv (PSD2). Forbuddet gælder derfor i hele EU, Norge, Island og Lichtenstein.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med, at forretninger i Danmark overholder reglerne.

Denne vejledning er primært rettet mod forretninger, der tager imod kortbetalinger, og redegør nærmere for de gældende regler.

Denne vejledning er en opdatering af styrelsens hidtidige vejledning fra 2017.

”Vejledning om betalingslovens § 63” skal bidrage til, at det bliver nemmere for både pengeinstitutter og betalingsinstitutter at navigere i betalingslovens § 63 og hvidvaskloven.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ansvaret for vejledningens afsnit om betalingslovens § 63, mens afsnittet om hvidvaskloven er udarbejdet af Finanstilsynet.

Betalingsinstitutter kan fx være en indløser, der sørger for, at butikker kan modtage kortbetalinger fra deres kunder. Betalingsinstitutter er vigtige for konkurrencen, og de skal have adgang til betalingskontotjenester i et pengeinstitut for at kunne levere deres ydelser.

Betalingsinstitutter har krav på at få adgang til pengeinstitutters betalingskontotjenester. Det følger af betalingslovens § 63. Alligevel har der været eksempler, hvor betalingsinstitutter har haft svært ved at få adgang.

Betalingslovens § 63 er ikke til hinder for, at pengeinstitutter kan opsige et betalingsinstitut som kunde ud fra hensyn til for eksempel reglerne om hvidvask. Men opsigelsen skal følge af objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår.

Vejledningen vil blive revideret i takt med, at yderligere praksis om betalingslovens § 63 etableres.

Vejledningens kapitel om betalingslovens § 63 er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som fører tilsyn med betalingslovens § 63. Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af loven, og Konkurrencerådet har derfor godkendt vejledningens afsnit om betalingslovens § 63.

En række interessenter har undervejs givet input til vejledningen, og efterfølgende har et udkast til vejledningen været i høring.

Vejledning om betalingslovens § 63 findes her