Afgørelse

Nummer
191/2018

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Dom fra Højesteret: Konkurrencerådet mod Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S

Højesteret har afgjort, at de to virksomheder LKF Vejmarkering (nu GVCO) og Eurostar Danmark brød konkurrenceloven ved i 2014 at byde på opgaver hos Vejdirektoratet som et konsortium.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald:

Vi noterer, at Højesteret bekræfter den vurdering, som Konkurrencerådet nåede frem til i 2015. Dommen ændrer ikke på, at der stadig er gode muligheder for at indgå konsortier, som er til gavn for kunderne.

Højesteret skriver blandt andet i dommen:

Der er efter Højesterets opfattelse ikke holdepunkter for, at udbuddet i kraft af den særlige rabatstruktur i realiteten kun angik den samlede opgave.
Konsortieaftalen mellem konkurrenterne Eurostar og GVCO blev indgået med henblik på at udarbejde og afgive et fælles bud på Vejdirektoratets udbud og udføre vejmarkeringsopgaverne i udbuddet, hvis konsortiet vandt. Aftalen havde ikke karakter af et produktionssamarbejde, og den lagde i øvrigt ikke op til et samarbejde mellem parterne i forbindelse med afsætningen af de tilbudte tjenesteydelser, der efter aftalen på forhånd var fordelt mellem parterne i forhold til de mulige udfald af konkurrencen.

Fakta om vejstribesagen

Den såkaldte vejstribesag handler om, hvorvidt de to virksomheder LKF Vejmarkering A/S (nu GVCO A/S) og Eurostar Danmark A/S brød konkurrenceloven, da de dannede konsortiet Dansk Vejmarkerings Konsortium og sammen bød på en opgave hos Vejdirektoratet.

I februar 2014 udbød Vejdirektoratet kørebaneafmærkningen i tre distrikter af Danmark: Syddanmark, Sjælland og hovedstadsområdet. Udbuddet omfattede årene 2014-2017.

LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark var på det tidspunkt blandt de største i Danmark inden for kørebaneafmærkning. Deres konsortium bød på de tre distrikter og gav desuden et samlet bud på hele opgaven. 

Et konsortiesamarbejde mellem konkurrenter kan være lovligt, hvis det giver væsentlige effektivitetsfordele. I vejstribesagen indebar konsortieaftalen ikke, at virksomhederne skulle løse opgaver i fællesskab, pulje deres ressourcer eller lignende. Dermed var der ikke tale om et egentligt produktionssamarbejde, men nærmere et salgssamarbejde. Og dermed var der ingen effektivitetsgevinster, som kunne begrunde samarbejdet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil på baggrund af dommen opdatere sin vejledning ”Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven”, som er rettet mod virksomheder, der overvejer at indgå i konsortier.

Konkurrencerådet afgjorde i juni 2015, at konsortiet var i strid med konkurrenceloven. I 2016 stadfæstede Konkurrenceankenævnet afgørelsen fra Konkurrencerådet. Herefter afgjorde Sø- og Handelsretten i august 2018, at konsortiet var lovligt, og de to tidligere afgørelser blev ophævet. I efteråret 2018 ankede Konkurrencerådet dommen til Højesteret.

Ankehistorik