Er det tilladt at have en dialog med leverandører før et udbud?

Ja, det er som udgangspunkt tilladt for ordregivere at have en dialog med leverandører inden et udbud.

Udbudsloven giver en bred adgang til dialog med markedet inden iværksættelse af en udbudsprocedure. Dette kan være givtigt for at få input til bl.a. udarbejdelsen og udformningen af udbudsmaterialet, herunder hjælp til at afgrænse en opgave, få nye ideer til løsning af en opgave og  få indblik i hvad markedet kan levere.

Du skal dog være opmærksom på, at en forudgående dialog ikke må bryde med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Som ordregiver skal du derfor træffe passende foranstaltninger for at sikre, at konkurrencen ikke fordrejes af dialogen.

Ved dialog med markedet skal du være opmærksom på følgende forhold:

  • Dialogen må ikke føre til, at en eller flere virksomheder opnår en væsentlig konkurrencefordel fx ved at få oplysninger vedrørende udbuddet, som stiller dem bedre end andre tilbudsgivere.
  • Alle nødvendige oplysninger skal være tilgængelige for alle interesserede virksomheder.
  • Dialogen bør foregå med flere virksomheder på markedet for at undgå favorisering. 
  • De fastsatte krav bør gøre det muligt for flere virksomheder at byde.
  • Viden fra tidligere rådgivning om opgaven skal gøres tilgængelig for alle.
  • At der fastsættes en passende tilbudsfrist for at udligne den tidligere rådgivers eventuelle konkurrencemæssige fordel.

Dialogen må gerne foregå mundtligt, da der ikke er nogen formelle betingelser eller procedurekrav i forbindelse med anvendelsen af dialog. Dialog kan derfor foretages skriftligt såvel mundtligt. Ordregiveren og de potentielle leverandører kan i princippet også tale om alt, hvad der kan være behov for at tale om med henblik på iværksættelsen og gennemførelsen af et udbud. Den eneste betingelse er, at principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet overholdes.

Læs mere