Hvad betyder in-house?

En opgave der varetages af de ordregivende myndigheder internt, dvs. udelukkende gennem brug af interne ressourcer, både i form af arbejdskraft og materiel, betegnes som in-house-ydelser.

Udbudsreglerne medfører som udgangspunkt ikke en pligt for ordregivende myndigheder til at udbyde sådanne in-house-ydelser. En ordregivende myndighed, som ønsker en bestemt ydelse udført af sine egne medarbejder, kan derfor vælge at gøre dette uden at foretage udbud.

Man skal dog være opmærksom på, at statsinstitutionerne er forpligtede til, med passende mellemrum, at sende udbudsegnede opgaver, som statsinstitutionerne selv udfører, i udbud. Hvis det gennem udbuddet godtgøres, at det er mest fordelagtigt for statsinstitutionen at udlicitere opgaven, består der en pligt hertil.

Ovenstående pligt består dog ikke, hvis det ikke er muligt at udbyde opgaven, eller hvis omkostningerne ved at gennemføre udbuddet er uforholdsmæssigt store eller administrativt bebyrdende.

En kontraktindgåelse med en ekstern og juridisk adskilt økonomisk aktør kan dog også være omfattet af in-house-reglen, hvis tre betingelser er opfyldt:

  1. Ordregiver skal underkaste den selvstændige juridiske enhed en kontrol, der svarer til den kontrol, ordregiver fører med sine egne tjenestegrene (kontrolkriteriet).
  2. Mere end 80 pct. af aktiviteterne hos den selvstændige juridiske enhed udføres i forbindelse med de opgaver den har fået betroet af den eller de ordregivere, den kontrolleres af (virksomhedskriteriet).
  3. Der er ikke nogen direkte privat kapitalandel i den selvstændige juridiske enhed, ud over det der følger af lov, og som ikke medfører afgørende indflydelse på virksomheden.

Læs mere