Hvad betyder ”opdel eller forklar princippet”?

Ordregiver skal følge det såkaldte ”opdel eller forklar-princip”. Det betyder, at såfremt kontrakten ikke opdeles i delkontrakter, skal ordregiver oplyse om baggrunden herfor i udbudsmaterialet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er et forbud mod at opdele en opgave i delkontrakter med henblik på at omgå udbudslovens tærskelværdier. En kontrakt kan dog opdeles i mindre kontrakter, der alle udbydes efter de regler, som den samlede kontrakt er underlagt.

En grund til ikke at opdele en kontrakt kan være varetagelsen af økonomiske- og/eller markedsmæssige hensyn. Sådanne hensyn kan være relevante, hvis ordregiveren vurderer, at der ikke vil være en konkurrence om delkontrakterne, hvis opgaven opdeles. Økonomiske hensyn kan være relevante, hvis ordregiver vurderer, at der eksempelvis kan opnås stordriftsfordele ved at udbyde opgaven samlet. Derudover kan der være forhold under selve udførelsen af opgaven eller interne forhold hos ordregiver, som kan begrunde en manglende opdeling af opgaven, såsom omkostninger forbundet med kontraktadministration.

Læs mere

Kap. 7.4.4 i Udbudsloven – Vejledning om udbudsreglerne