Udbud

Udbudsregler

Den 1. januar 2016 trådte en række forskellige love og bekendtgørelser om udbud af offentlige indkøb i kraft. Få her en samlet oversigt over de gældende udbudsregler.

 • Ændringer af udbudsloven

  Se mere om ændringerne af udbudsloven pr. 1. juli 2022. Læs også spørgsmål/svar om ændringerne.

  Ændringer af udbudsloven

 • CPV-koder

  I en udbudsbekendtgørelse skal ordregiveren angive en såkaldt CPV-kode. Læs om og find CPV-koder til dit udbud.

  Find CPV-koder her

 • Tærskelværdier 2022 og 2023

  Her finder du de gældende tærskelværdier for 2022-2023 samt tidligere års tærskelværdier.

  Se Tærskelværdier 2022 og 2023

 • ESPD

  Her finder du guide og vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument - European Single Procurement Document (ESPD).

  Læs mere om ESPD

 • Standardformularer til EU-udbud

  Ordregiver skal benytte EU-standardformularer fra SIMAP's webside (Information System for Public Procurement).

  Standardformularer til EU-udbud

 • Ændringer af serviceattest

  Her får du en oversigt over de ændringer der sker med serviceattesten fra og med den 1. november 2023.

  Ændringer af serviceattest

 • Klager over udbud

  Hvis du vil klage over udbud, skal du rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud.

  Klager over udbud

 • Skattelyliste

  EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner (skattelyliste).

  Skattelyliste

 • Udbud.dk

  Udbud.dk samler de danske offentlige udbud ét sted, så leverandører har lettere adgang til opgaverne.

  Læs om udbud.dk

Udbudsloven

Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet og regulerer indgåelse af offentlige kontrakter over tærskelværdien. Udbudsloven fastsætter også regler for indgåelse af offentlige kontrakter under tærskelværdien.

Gå til udbudsloven (retsinformation.dk)

Lovbemærkninger til udbudsloven

Forslag til lov om ændring af udbudsloven (bortfald af retten til at dokumentere sin pålidelighed, hvis ansøger eller tilbudsgiver er udelukket som følge af endelig dom, præcisering af kravene til indholdet af opfordringer til at afgive tilbud m.v.):

Lov nr. 1251 af 30-11-2019

Forslag til lov om ændring af udbudsloven (offentliggørelse af alle dele af evalueringsmodellen og krav om evaluering af kvalitet uden kendskab til pris ved visse større bygge- og anlægskontrakter):

Lov nr. 204 af 05-03-2019

Forslag til udbudsloven:

Lov nr. 1564 af 15-12-2015

Bekendtgørelse om elektronisk kommunikation

Bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse.

Bekendtgørelse om elektronisk kommunikation

Tilbudsloven

Tilbudsloven regulerer indgåelse af offentlige  bygge- og anlægskontrakter under tærskelværdien. Bemærk, at udbudslovens § 198 har indført en række ændringer i tilbudsloven, hvor bl.a. afsnit II er ophævet pr. 1. januar 2016. 

Tilbudsloven

Bekendtgørelse om visse udbyderes anvendelse af underhåndsbud efter tilbudsloven

Lov om Klagenævnet for Udbud

Lov om klagenævnet for udbud regulerer klageadgangen i forbindelse udbud af offentlige kontrakter. Loven giver mulighed for, at klagesager kan behandles ved Klagenævnet for Udbud.

Lov om klagenævnet for udbud

 

Lovbemærkninger til Lov om Klagenævnet for Udbud

Forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (mere effektivt klagesystem på udbudsområdet og præcisering af retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler):

Lov nr. 511 af 27-05-2013

Forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.):

Lov nr. 618 af 14-06-2011

Forslag til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.:

Lov nr. 492 af 12-05-2010

Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, retsplejeloven, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og lov om Klagenævnet for Udbud.

Lov nr. 572 af 06-06-2007

Forslag til lov om ændring af lov om Klagenævnet for Udbud og næringsloven (modernisering af formkrav, som unødigt hindrer digital kommunikation).

Lov nr. 306 af 30. april 2003

Forslag til lov om Klagenævnet for Udbud.

Lov nr. 415 af 31. maj 2000

Forslag til lov om ændring af lov om Klagenævnet for Udbud (udbud af bygge- og anlægsarbejder og indkøb i De Europæiske Fællesskaber).

Lov nr. 206 af 29. marts 1995

Forslag til lov om ændring af lov om Klagenævnet for Udbud (udbud af bygge- og anlægsarbejder og indkøb i De Europæiske Fællesskaber).

Lov nr. 1006 af 19. december 1992

Forslag til lov om Klagenævnet for Udbud (udbud af bygge- og anlægsarbejder og indkøb i De Europæiske Fællesskaber).

Lov nr. 344 af 6. juni 1991

 


Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Bekendtgørelsen implementerer forsyningsvirksomhedsdirektivet. Forsyningsvirksomhedsdirektivet regulerer indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
 
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

Koncessionsdirektivet

Bekendtgørelsen implementerer koncessionsdirektivet. Koncessionsdirektivet regulerer indgåelse af koncessionskontrakter, det vil sige kontrakter, hvor en privat aktør får retten til at løse en bestemt opgave og til den indtjening, dette kan medføre, fx etablering af en bro og medfølgende broafgifter. 

Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter

Bekendtgørelse om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse og om anvendelsen af elektroniske kommunikationsmidler i udbud efter udbudslovens afsnit II og III

Bekendtgørelsen fastlægger, at annoncering af indkøb under tærskelværdierne med grænseoverskridende interesse skal annonceres på Udbud.dk. Derudover indeholder bekendtgørelsen nærmere bestemmelser om muligheden for offentlige ordregivere til at modtage tilbud elektronisk.
 
Bekendtgørelse om offentlige indkøb under tærskelværdierne med grænseoverskridende interesse og om anvendelsen af elektroniske kommunikationsmidler i udbud

Forsvars- og sikkerhedsdirektivet

En række kontrakter inden for forsvars- og sikkerhedsområdet skal ikke følge udbudsloven, men i stedet vurderes efter Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet.

Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet

Rettelse af bilag som følge af Kroatiens indtrædelse i EU

Ændringsbekendtgørelse som følge af Kroatiens indtrædelse i EU

Udbudslovsudvalget

Regeringen nedsatte i juni 2013 Udvalg om dansk udbudslovgivning (Udbudslovsudvalget). I december 2014 udgav Udbudslovsudvalget: Rapport fra udvalg om dansk udbudslovsgivning. 

Den daværende erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen (V), fremsatte den 7. oktober 2015 forslag til Udbudsloven. Folketinget vedtog den 19. november 2015 det nye regelsæt.

 

Sidst opdateret: 3. december 2020

 

 

Udbud

Vejledninger og analyser

Her finder du Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne og analyser om offentlig privat samarbejde.
Gå til vejledninger og analyser

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.